APLIKACE

Energetika – Stabilizace rozvodných sítí

Rozvodné sítě jsou využívány již více než 120 let, jejich zásadním problémem však stále je velmi omezená schopnost skladovaní elektřiny. To znamená v praxi, že objem vyráběné elektřiny musí co nejvíce odpovídat objemu aktuální spotřeby.

Jakmile je rovnováha mezi spotřebou a výrobou narušena, vzniká v síti při nadměrné produkci přepětí, při nadměrné spotřebě naopak podpětí. Nicméně výsledkem v obou případech může být výpadek sítě. Tyto nežádoucí stavy jsou zatím v národních sítích velmi úspěšně tlumeny, například pomocí přečerpávacích elektráren, jejichž výstavba je však velmi nákladná.

Česká republika se zavázala přijetím evropské směrnice 2009/28/EC , že do roku 2020 bude 13% celkové spotřeby elektrické energie vykrývat OZE, pro celou EU je tento podíl do roku 2020 stanoven na 20%. Z toho vyplývá, že podíl energie z OZE bude narůstat.

S rostoucím podílem výroby energie z OZE však vzniká řada decentralizovaných zdrojů energie, které jsou začleňovány do stávající přenosové soustavy. Realitou tedy je a bude nesoulad mezi aktuální poptávkou a okamžitou výrobou elektrické energie ovlivněnou začleněním zdrojů energie z OZE závislých na klimatických podmínkách. Nepředvídatelnost objemu produkce energie z nich bude v budoucnu klást stále větší nároky na stabilizaci sítě.

Současně by se měl klást důraz také na to, aby veškerá vyrobená energie byla využita, aby přebytky energie byly efektivním způsobem uloženy a využity v energetických špičkách, či v případech, kdy je vlivem klimatických podmínek snížena produkce energie z OZE.

Produkty Magna Energy Storage nabízí řešení stabilizace rozvodné sítě výstavbou kontejnerových úložišť s volitelnou kapacitou, vytvořených z vysokokapacitních baterií o kapacitě 50kWh. Nespornými výhodami je cena řešení (nesrovnatelná např. s využitím přečerpávacích elektráren), vysoká bezpečnost, nehořlavost, jednoduchý BMS a spolehlivost.

Úložiště energie s odpovídající kapacitou by mělo být v budoucnu nedílnou součástí všech jak větrných farem tak fotovoltaických elektráren, což by samo o sobě velmi omezilo nežádoucí vliv OZE na rozvodnou síť.

Kontakt :

 

Magna Energy Storage a.s.

Pařížská 68/9, Josefov,

110 00 Praha 1

info@magnastorage.cz

kontakt pro elektronickou fakturaci:

fakturace@magnastorage.cz

Kontakt na společnost sdružující kvalifikované investory:

 

Battery Unite s.r.o.

Rychnovská 408

Praha 9 - Letňany

Česká republika

www.batteryunite.cz